Svátek má: Jaromír

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Úvod do historie spolupráce s Čínou

Snad každé narození člověka, začátek a konec války, založení politické strany či dokonce státu představuje výročí,...

... které vybízí připomenout si historii a podívat se na přítomnost, aby na tomto základě člověk si mohl tvořit představu o budoucnosti.

V září tohoto roku jsem měl možnost shlédnout v Městské knihovně v Praze dva čínské filmy: Ahoj, mami, a v předvečer 73. výročí založení ČLR (30.9) – Naděje na zázrak. Především film Naděje na zázrak, sponzorovaný mj. i BMW byl pro mne nejenom zajímavým, ale i příležitostí již po několikáté si uvědomit, že skutečně naděje umírá poslední, a že zázraky se dějí.

Šen-čen (Shenzhen) jsem poprvé navštívil, když bylo malou rybářskou vesničkou (začátkem 80. let), později jako rozvíjející se město a naposledy (v roce 2016) jako rozvinuté velkoměsto, ve kterém žil a pracoval mj. můj bývalý student předtím, než se oženil. Dostatečně jsem popsal své zážitky v knize - Souhlasu netřeba, částečně i v knize - 100 let a několika dalších článcích.

Šen-čen představuje hospodářské centrum provincie Kuang-tung s hlavním městem Kanton. Provincie je od roku 2015 nejlidnatější čínskou provincií, ve které v roce 2019 žilo téměř 115 miliónů obyvatel, která nabízí celou řadu příležitostí ke spolupráci s Evropou, včetně české kotliny. Nevím, kolik firem nebo jednotlivců využilo úspěšně příležitosti ke spolupráci. Vím však, že i moje poslední snaha skončila z ideologických důvodů neúspěšně. Ideologická a politická krátkozrakost opět zvítězila nad rozumem v hospodářském, finančním a sociálním smyslu. Zůstává tak jenom naděje, že mutující krize v EU umožní v představitelné době systémovou a ideologickou změnu vedoucí alespoň k malému zázraku.

Tuto dnes pro mnohé neexistující naději na zázrak drží při životě historie česko-čínských vztahů, o které jsem nečetl nic ve veřejných politicko-korektních médiích ani v předvečer, ani v den jejich výročí. Proto jsem se rozhodl, především pro mladou generaci alespoň částečně kompenzovat tento informační deficit.

Historie vztahů

Česko-čínské vztahy formálně vznikly v roce 1919 mezi tehdejším Československem a Čínou. Za jako první nepřímý kontakt mezi vládou Čínské republiky a politickou reprezentací Československa je považován dokument ze srpna 1918 Deklarace o vyvedení vojska z Vladivostoku, umožňující československým legiím průjezd přes území Číny. Jedná se tedy o první dokument, který si obě strany vyměnily za více jak sto let trvajících vztahů.

Prvním československým představitelem na čínském území byl M. R. Štefánik. Ten v Charbinu dojednal založení prvního zastupitelského úřadu a nazval úřad konzulátem. Čínská strana s tímto názvem nesouhlasila. Protože Československo nemělo tehdy s Čínou podepsanou řádnou smlouvu, úřad musel být přejmenován na Úřad zplnomocněnce vlády Republiky Československé.

Československo prakticky jako první evropská země po první světové válce začala s Čínou jednat o smlouvě. Na mírové konferenci v Paříži se setkali ministři zahraničí obou zemí, kteří otevřeli cestu k vzájemnému uznání. K uznání de facto došlo v roce 1919, k uznání v souladu s právem došlo v únoru roku 1930. Tenkrát byla podepsána Česko-slovensko-čínská přátelská a obchodní smlouva, došlo k navázání diplomatických styků a prvnímu umístění československého zastupitelského úřadu a konzulátu v Šanghaji, nikoliv v tehdejším hlavním městě Nanking.

Československá vláda to vysvětlila tím, že v Číně má pouze hospodářské zájmy, nikoliv politické. O rok později došlo v Charbinu k obnovení československého konzulátu. Ten byl v roce 1925 zrušen z finančních důvodů. Prvním zastupitelem byl diplomat německé národnosti Rudolf Feitscher. Během jeho působení se na zastupitelství hovořilo německy, nedocházelo ke zviditelnění Československa mezi Číňany a výsledkem bylo, že zboží z Československa se v Číně těžko prosazovalo. A to nehledě na skutečnost, že existovaly formálně dobré předpoklady.

Prosadily se pouze velké firmy, jako například Škoda Plzeň, Zbrojovka Brno, Vítkovické železárny a Baťa. Byl to Baťa, který poskytl stipendium Jaroslavu Průškovi na pobyt v Číně, aby po návratu mohl vyučovat v Československu čínštinu, mohl pod jeho patronací vznikat česko-čínský slovník a evropský unikát: Lu Sünova knihovna v Praze. Pokud se nemýlím, ta čítá více než šedesát tisíc svazků.

V roce 1937 vyslance Feitschera vystřídal Jan Šeba. Po napadení Nankingu Japonci se KMT vláda evakuovala do Čchung-čchingu. Československé vyslanectví tam neposlalo žádného zástupce a fungovalo v Šanghaji do března 1939, kdy ho Jan Šeba předal německým úřadům. Během druhé čínsko-japonské války zastupovala funkci zastupitelského úřadu krajská organizace Československý kroužek v Šanghaji. V roce 1942 došlo k otevření vyslanectví v Čchung-čchingu, které bylo o dva roky později povýšeno na velvyslanectví.

Po vítězství Číny nad Japonskem se československé velvyslanectví přemístilo z Čchung-čchingu do Nankingu. Po ukončení Čínské občanské války nacionalistická strana Kuomintang, vedená generálem Čankajškem uznala porážku, stáhla se na čínský ostrov Tchaj-wan a vyhlásila Čínskou republiku.
Uznání ČLR

Československá republika uznala 6. října 1949 suverenitu Mao Ce-tungovy komunistické kontinentální Čínské lidové republiky a československé velvyslanectví se přesunulo z Nankingu do Pekingu, nového hlavního města Číny. V tomto roce si proto připomínáme již 73. výročí založení diplomatických vztahů s ČLR.

Za zmínku stojí skutečnost, že všestrannému rozvoji česko-čínských vztahů přispěla padesátá léta. V březnu 1950 přijela první československá obchodní delegace do Pekingu a o tři měsíce později podepsala první dohodu mezi ČLR a ČSR o výměně zboží. Československá delegace vedená Jaroslavem Průškem položila v lednu 1951 také základ pro kulturní spolupráci. To se potvrdilo podpisem kulturní dohody a získání základní kolekce čínského písemnictví pro studium sinologie. Dohoda o kulturní spolupráci, o poštovní službě a telekomunikačním styku a o vědeckotechnické spolupráci byla podepsaná 6. května 1952 místopředsedou vlády Václavem Kopeckým. Následně došlo nejenom k bohaté kulturní výměně, ale započala výměna studentů a překlady čínské literatury se staly velice oblíbenými.

Jedním z prvních studentů je ještě dnes aktivní Ladislav Šáral (1930). Tento bývalý pracovník obchodního oddělení ZÚ ČSSR v Pekingu v letech 1958–1962 vycestoval poprvé do ČLR v roce 1952, úspěšně zakončil intenzivní kurz čínského jazyka státní zkouškou v roce 1954 a po rehabilitaci pomáhal Klubu ekonomické spolupráce s ČLR. Založení klubu iniciovali bývalí obchodní přidělenci v Pekingu, Josef Moulis a Václav Klučina. Ladislav Šáral byl předsedou klubu. Dnes vede Klub ekonomické spolupráce s ČLR Ing. Marián Kováč.

Pro zamyšlení a jako příklad chování s hlubokým smyslem z doby raných vztahů mezi ČSR a ČLR a vzájemným uznáním obou států slouží i příběh spojený s darem v podobě gobelínu. Dar představoval uznání vyjednávacích schopností a kvality vyjednavače, českého a československého politika, člena KSČ, meziválečného senátora Národního shromáždění ČSR, poválečného poslance, ministra a organizátora družstevního hnutí, Antonína Zmrhala (1882–1954). Mao Ce-tung daroval gobelín vyjednavači, ne ministrovi. Hedvábný gobelín se nachází v péči jednoho občana ČR a jeho zobrazení je v mé knize 100 Let (ISBN 978-80-270-8820-1).

Za připomenutí stojí i aktuální problematika: Tchaj-wan. Od roku 1972 ztratila Čínská republika právo reprezentovat ČLR v OSN. Toto právo přešlo pod Čínskou lidovou republiku. Ta uplatňuje politiku jedné Číny a proto diplomatické vztahy s ČLR tedy de facto znamenají uznání této politiky a vylučují oficiální diplomatické styky s ČLR a Tchaj-wanem zároveň. Tento fakt by si měli uvědomit nejenom v Senátu PS ČR, ale i na Pražské radnici.Chyby, které lze napravit

Zmiňuji se střípkovitě o historii bilaterálního vztahu mezi ČR a ČLR, protože již to málo uvedené ukazuje na chyby udělané v minulosti, které lze při troše dobré vůle napravit. Jsem přesvědčen, že poučení z chyb může umožnit vládě ČR navázat na úspěšné periody bohatého vztahu mezi ČR a ČLR a vyjít na cestu zmírnění záporné bilance zahraničního obchodu mezi ČR a ČLR a zvýšení nemateriální bilance vztahu v kontextu kulturně – historických hodnot.

Je totiž nepopiratelné, že před existencí Evropského společenství mělo mnoho evropských států vztahy s dynastií Čching až do 17. století. Čínsko-evropské vztahy jsou dvoustranné vztahy. Byly navázány v roce 1975, 30 let po ukončení druhé světové války. Během nich nebyly vztahy s Evropou pro Čínu tak důležitou prioritou jako vztahy s USA, Japonskem a dalšími asijskými mocnostmi.

V roce 1979, hned po prvních přímých volbách do Evropského parlamentu byla zřízena instituce zvaná Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou. Zájem Evropy o Čínu vedl k tomu, že se EU v 90. letech 20. století díky výměnám na vysoké úrovni stala neobvykle aktivní s Čínou. Obchod mezi EU a Čínou rostl rychleji než samotná čínská ekonomika a za deset let se ztrojnásobil z 14,3 miliard USD v roce 1985 na 45,6 miliard USD v roce 1994. Dnes je EU největším obchodním partnerem ČLR a ČLR je největším obchodním partnerem EU, jejímž členem je Česká Republika.

Miloš Zeman, který působil v letech 1998 až 2002 jako předseda vlády České republiky v letech 1998 až 2002 a od roku 2013 působí jako prezident, se snažil navázat blízké vazby s Čínou prostřednictvím ekonomické diplomacie. Do roku 2019 měla jeho snaha o sbližování smíšené hospodářské a politické výsledky. Ty dovolily ve spojení s varováním BIS a používáním technologií Huawei a ZTE především po roce 2018 ochladit česko-čínské vztahy. Během roku 2019 se Česko-čínské vztahy ještě více zhoršily. Byla vypovězena sesterská smlouva mezi Prahou a Pekingem a následně navíc podepsáno partnerství s Tchaj-pejí. V reakci na to přerušila s Prahou styky také Šanghaj.

Na tomto místě připomínám otázku, která se v české kotlině málo objevuje a na kterou málokdo z oficiálních tváří vlády, PS a Senátu PS ČR je ochoten odpovědět: Představte si, že jste Číňan a měl byste rozhodnout investovat v zemi s tak nestabilními poměry, které lze již několik let – o dnešku nemluvě - bez propagandy identifikovat?

Protože odpověď je jasná nejpozději od března 2019, doby, od které EU označuje ČLR jako systémového rivala nabízí se hledání jiných cest k vzájemně výhodné spolupráci. To i přesto, že v prosinci 2020 EU a ČLR oznámily, že dosáhly investiční dohody, k jejímuž dosažení bylo potřeba celých sedm let. Jednání o komplexní dohodě o investicích (CAI) byla totiž zahájena v roce 2013. V březnu roku 2021 bylo oznámeno, že existují vážné pochybnosti o schválení dohody v Evropském parlamentu. V květnu 2021 Evropská komise oznámila plány na snížení závislosti na Číně ve strategických oblastech ekonomiky a Evropský parlament zmrazil ratifikaci CAI.

Východ ze slepé uličky

Pochopit krátkozrakost rozhodnutí nejenom českých politiků, ale i EK a EP umožňuje krátký pohled do nedávné minulosti hospodářské spolupráce. Ta pokračovala prostřednictvím EU strategie nové Asie, prvním setkáním Asie a Evropy v roce 1996, summitem EU-Čína v roce 1998 a častých politických dokumentů požadujících užší partnerství s Čínou. Jak mnozí z nás vědí, nehledě na asijskou finanční krizi z roku 1997, která tlumila nadšení investorů, ČLR krizi zvládla dobře a nadále byla hlavním zaměřením obchodu EU. Po finanční krizi v roce 1997 vzrostl obchod mezi EU a Čínou v roce 1998 o 15%.

V kontextu uvedeného připomínám, že Francie vedla v touze EU po užších vazbách za účelem vytvoření multipolárního světa a jako první spolu s Ruskem navázala strategická partnerství s Čínou. Vztahy mezi Evropskou unií a Čínou zažily ochlazení poté, co Čína zrušila každoroční summit EU-Čína v listopadu 2008. To bylo zjevně způsobeno plány francouzského prezidenta Sarkozyho na setkání s dalajlámou. Strategický program EU-Čína 2020 pro spolupráci, který byl přijat v roce 2013, požaduje spolupráci v oblastech míru, prosperity, udržitelného rozvoje a mezilidských výměn. V dokumentu EU znovu potvrdila, že respektuje svrchovanost ČLR a územní celistvost, zatímco ČLR znovu potvrdila svou podporu integraci do EU. V roce 2016 přijala EU jako svou strategii pro Čínu společné sdělení o prvcích nové strategie EU pro Čínu. Každoročně se koná výroční summit EU – Čína, který se věnuje politickým a hospodářským vztahům i globálním a regionálním otázkám.

Existuje ale celá řada jiných a vážných důvodů, proč se snažit o kvalitní zlepšení vztahu s ČLR v době rostoucího nebezpečí vojenského konfliktu mezi USA a ČLR. Připomínám16. říjen 2018. Tenkrát uspořádaly námořní síly EU a námořnictvo Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA) vůbec poprvé společné vojenské cvičení. Cvičení proběhlo na čínské vojenské základně v Džibuti a bylo úspěšně dokončeno. Kontradmirál Alfonso Perez De Nanclares tenkrát uvedl, že v současné době probíhají přípravy na budoucí cvičení s čínským námořnictvem. Nabízí se otázka: Co se mezitím změnilo, kde a proč?

Čína zaslala lékařskou pomoc a dodávky do zemí EU zasažených pandemií COVID-19.  Přesto si šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell dovolil varovat, že existuje geopolitická složka včetně boje o vliv točení a politiky štědrosti. Borrell rovněž uvedl, že Čína agresivně prosazuje poselství, které na rozdíl od USA jsou odpovědným a spolehlivým partnerem. Podobně, jako se mýlil Borrell, mýlil se během summitu Čína - EU v roce 2020 předseda Evropské rady Charles Michel. Ten řekl, že Evropa je hráčem, nikoli hřištěm, pokud jde o její vztah s Čínou. V kontextu současného dění není možné takého politika brát vážně.

Krásné na dějinách je, že příležitostně se stane zjevným a neočekávaným to, co je možné si pouze představit a je prakticky nemožné vědecky předpovědět. Jinými slovy: naděje na zázrak. I dnešní vedení KS Číny včetně prezidenta Si Ťin-pchinga (1953) v předvečer 20. sjezdu KS Číny se nehledě na enormní vývoj a integraci IT, ICT a UI do života nejenom v ČLR v podstatě nachází ve stejné situaci jako jejich předchůdce Chu Ťin-tchao (1942) nebo čínský císař před stovkami let. Je tomu nejenom kvůli vzdálenostem a zeměpisným rozdílům mezi provinciemi, ale i kvůli psychologickým a jazykovým rozdílům a náladám v obyvatelstvu, které se z uvedených a mnoha neuvedených důvodů velmi liší.

Všeobecně formulováno, vnímám, vidím a hodnotím rozvoj ČLR pozitivně. Jak je ovšem známo, nic netrvá věčně (a v Evropě se traduje, že ani láska k jedné slečně). Platí to i pro pozitivní výsledky rozvoje. Ty s sebou nesou výzvy, které je mohou velice rychle transformovat do opaku. Především dostane – li se do hry pýcha, pokrytectví a lež elit. Ty si málokdy uvědomují, že žádná společnost a civilizace se nevyvíjí lineárně a evolučně. Naopak – skokově. Covid-19 a jeho mutace jsou toho dobrou připomínkou.

Procesy a dění ve světě, kterých jsme svědky, a která se nám často jeví jako blesková (revoluce, převraty), mají svoji a často i dlouhou historii. Objasnit je může archeologie dlouhých časových řad, srovnávací studium civilizací a vědoucími vygenerované obecnější závěry patřičných analýz. Přitom je nezbytné uvědomit si, že čas je jediný objektivní soudce. Pokud myšlenka obstojí v testu času, je to jedna z nejlepších věcí, která se člověku a společnosti může stát. V tomto smyslu se nemá česká kotlina čím chlubit.

Covid-19 potvrdil, že jsme civilizacemi, ve kterých hraje rozhodující roli věda, společenskovědní výzkum a lidský strach. Politické strany mají možnost pracovat s občany s cílem vysvětlení vývoje a změn v jejich životě, mají ideální možnost využít osvícenství a konfucianismus, protože obě obsahují obsáhlou etiku a morálku.

V tomto smyslu představuje spojení etiky a morálky s politickou prací výzvu a velikou šanci nejenom pro KS Číny, ale i pro západní civilizaci. Proč? Zjednodušeně formulováno a přeneseno do současné politiky a dění ve světě – hierarchie zajišťuje stabilitu.

Hlavní výzvy

Podobně jako na počátku 20. století, kdy byla Čína pod tlakem západních mocností a jejich expanzivní koloniální politiky, tak i dnes, na začátku třetí dekády 21. století je Čína pod tlakem především USA, EU. Přitom platí dnes jako i před sto lety, že Čína patří k zemím, které nelze postihnout jednoduchými charakteristikami, zjednodušováním, bez srovnání, bez otázek a odpovědí. Otázek spojených s počátkem 20. století až do roku 1989, kdy byl svět rozdělen do dvou politických bloků a počátkem 21. století, kdy Čína působí a koná již jako významný světový aktér. A odpovědí na příčiny, které vedly, vedou a budou ještě dlouho vést k významným změnám hospodářské, politické a kulturní moci a hodnot ve světě.

Závěr

Uvedené patří do kontextu obtíží s demokratizací a rozvojem západní civilizace a do kontextu odlišných kulturních a historických souvislostí, které čínskou vládu nutí rozhodovat jinak, než si Západ představuje a jinak než globalizace s jejím potenciálem pro spolupráci, konfrontaci a provázanost umožňuje. Chápání rozdílně tvořících se kulturních a historických civilizačních celků v jejich odlišnosti a vzájemné sounáležitosti je dnes uznáváno za klíčové paradigma.

Čeští politici, podobně jako celý Západ pracují s rozumem a mají proto ve své podstatě vše nezbytné pro to, aby pochopili, že Čína půjde na cestě ke světové mocnosti vlastní cestou a že čas hraje v její prospěch.

Nehledě na geopolitické dění, politickou orientaci a nevyváženou politiku Západu lze tvrdit, že Moskva a Peking společně brání historickou paměť, staví se proti pokusům o nastolení globální hegemonie, a jejich úzká koordinace zahraniční a hospodářské politiky nás chrání před totálním zotročením. Proto spolupráce na lokální a regionální úrovni s čínskými podnikatelskými subjekty a provinčními vládami se mi jeví jednou z mála možností, jak oživit historické vztahy, dát jim sílu nového ducha doby a zvýšit kvalitu zabezpečení míru a důstojnosti člověka. Naděje na zázrak, umírá jako poslední. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Vysoká hra

Vysoká hra

Jan Campbell 

26. června 2023
Zřejmě pro mnohé neočekávaná hlášení a rozhodnutí (?) Prigožina vydat se z fronty na cestu do Moskvy a na její půlce vrátit se a současně (prý) přestěhovat se do Běloruska mi narušilo program jednání.

Kdybyste měli na výběr, na post premiéra ČR byste zvolilli: