Svátek má: Ilona

Regiony

Velikost textu:

Rada kraje projednala návrh rozpočtu na rok 2021

Rada kraje projednala návrh rozpočtu na rok 2021

Rada Středočeského kraje projednala ve čtvrtek 26. listopadu 2020 návrh rozpočtu na rok 2021.

Ilustrační foto
29. listopadu 2020 - 12:30

„Rozpočet se musel vyrovnat s propadem daňových příjmů v důsledku pandemie COVID-19 a přijetí daňového balíčku, ve výši 2 miliardy korun oproti roku 2019. Přesto je sestaven tak, aby zajistil pokračování již schválených investic podpořených evropskými i národními dotacemi,“ říká hejtmanka kraje Petra Pecková (STAROSTOVÉ).

Zastupitelé by o návrhu radních měli rozhodnout na svém prosincovém jednání. Předpokládaný návrh rozpočtu pro příští rok vychází z plnění rozpočtu roku 2020, a kvalifikovaného odhadu vývoje daňových příjmů.

„Vzhledem k výraznému poklesu příjmů kraj není schopen v návrhu rozpočtu pokrýt všechny výdaje, které by krýt potřeboval. Chybí 400 milionů do silniční infrastruktury, stovky milionů na krytí ztrát veřejné dopravy v roce 2020 nebo stovky milionů do středočeských fondů. Je to rozpočet do špatných časů, ale není tomto objemu dlouhodobě udržitelný,“ konstatuje náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAROSTOVÉ).

Pro rok 2021 je rozpočet sestaven ve výši příjmů 31 936 641,20 tis. korun a ve výši výdajů 33 145 395,20 tis. korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt financováním, a to zapojením bankovních úvěrů ve výši 1 488 241 tis. Kč a ve financování je snížen o splátky přijatých úvěrů kraje ve výši 279 487 tis. Kč. Po zapojení financování je zdrojová a výdajová část rozpočtu ve výši 33 424 882,20 tis. Kč.

„Běžné výdaje rozpočtu jsou kryty daňovými příjmy. Výdaje spojené s financováním investičních projektů a další investiční výdaje jsou kryty na příjmové straně rozpočtu převážně zapojením úvěrových zdrojů ve financování, čímž je rozpočet pro rok 2020 deficitní. Celkové plánované příjmy stačí na běžný chod úřadu a příspěvkových organizací a na splátky existujících úvěrů. Všechno ostatní v roce 2020 musíme financovat z úvěrových zdrojů, nebo z rezerv příspěvkových organizací“ upřesňuje náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAROSTOVÉ).Zdroje kraje jsou tvořeny z vlastních příjmů, z účelových přijatých transferů a z přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. a přijatého úvěru od Evropské investiční banky.

Daňové příjmy činí v návrhu rozpočtu 8 600 000,00 tis. Kč, což je o 2 miliardy méně oproti skutečnosti roku 2019 a o 1 miliardu méně oproti očekávané skutečnosti roku 2020. Na straně výdajů dochází především k úspoře v běžných výdajích kapitol a v objemu prostředků určených na financování Středočeských Fondů – grantové a dotační výdaje kapitol. V roce 2021 budou realizovány pouze dva dotační fondy, a to Středočeský Fond obnovy venkova a Středočeský Infrastrukturní fond: Tematické zadání Životní prostředí v celkovém objemu pouze 70 mil Kč.

Kraj v této době také maximálně užívá rezerv zřízených příspěvkových organizací, které byly vytvořeny v době ekonomického růstu. V roce 2020 odbory, v jejichž gesci jsou příspěvkové organizace, zafixovaly prostřednictvím zřizovatele část prostředků jak v rezervních fondech, tak ve fondech investic svých příspěvkových organizací k využití v rozpočtech těchto organizací v roce 2021. Vázáním těchto prostředků v roce 2020 byly vytvořeny prostředky pro financování příspěvkových organizací v roce 2021 v celkové výši 375 mil Kč.

Výzva nového vedení Středočeského kraje Vládě ČR

Na straně výdajů budou dále financovány výdaje související s uzavřenými úvěry a výdaje související s reprodukcí majetku. V roce 2021 jsou významně navýšeny prostředky na financování dopravní obslužnosti (o 416,6 mil. korun). Tento nárůst je způsoben převážně meziročním navýšením smlouvy s dopravcem ČD, dorovnáním propadu tarifního závazku PID v drážní dopravě a smluvním zajištěním základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě pro rok 2021, ve kterém je promítnuta inflace a valorizace nákladových položek smluv a další náklady související s postupnou integrací Středočeského kraje do systému PID.


Pro rok 2021 je plánováno vložit do kapitálových výdajů prostředky ve výši 3,7 mld. korun. Jedná se převážně o financování evropských projektů, tj. projektů s finanční spoluúčastí EU. Pro financování těchto projektů budou převážně využity zdroje z vratek z předfinancování evropských projektů ve výši 1,9 mld korun, úvěrové zdroje (1,5 mld.) a rezervy příspěvkových organizací. Informoval Středočeský kraj.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch)